برنامه جراحان دهان ، فک و صورت ایران - جامعه جراحان 

 

روز اول : 

 

اداره راه هوایی در ترامای سر و گردن  ۲ ساعت 

 

دکتر عباس کریمی 

 

دکتر مهدی سزاوار / دکتر رضا شریفی / دکتر شهریار لقمانی / دکتر رامین فروغی

 

ترامای دنتوآلوئولار ۲ ساعت

 

دکتر حمید محمود هاشمی 

 

دکتر امیر علی بدری / دکتر سهیل کوشایی / دکتر وفا مشیرآبادی / دکتر سید کاظم خیابانی 

 

 

نماز و نهار 

 

 

ترامای ماگزیلا و ماندیبل ۲ ساعت

 

دکتر فرنوش محمدی 

 

دکتر نواب اعظم / دکتر مجید بشکار / دکتر سید امید کیهان / دکتر تورج واعظی 

 

 

روز دوم :

 

تراما به استخوان فرونتال و نازواوربیتواتموئید ۲ ساعت 

 

دکتر بهزاد رهسپار 

 

دکتر محمد بیات / دکتر افشین حراجی / دکتر کاظم آقایی مظاهری / دکتر محبوبه هاشمی نسب

 

 

ترامای پان فاسیال  ۲ ساعت

 

دکتر مهرنوش مومنی 

 

دکتر محمد جعفریان / دکتر علی خلیقی سیگارودی / دکتر محسن عباسی / دکتر علیرضا پرهیز

 

 

نماز و نهار

 

 

بازسازی اولیه و ثانویه در بیماران ترامای سروگردن ۲ ساعت 

 

دکتر میرمحمدصادقی 

 

دکتر امیر جلال عباسی / دکتر رضا تبریزی / دکتر عطا قراجه ای / دکتر سعید مرزبان

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%