بخشنامه اداره کل آموزش مداوم

1400/09/07 در ساعت 20:03:00

شرکت در برنامه های حضوری بازآموزی منوط به داشتن کارت واکسیناسیون می باشد

بخشنامه اداره کل آموزش مداوم

بخشنامه اداره کل آموزش مداوم ، شرکت در برنامه های حضوری بازآموزی منوط به داشتن کارت واکسیناسیون می باشد.

ثبت و دریافت کارت واکسن از طریق وب سایت https://vcr.salamat.gov.ir می باشد.

نظر جدید
0%