آیین نامه تشکیل شاخه های استانی انجمن  جراحان دهان، فک وصورت ایران

1399/03/11 در ساعت 08:29:00

اهداف : ماده 1- شاخه های استانی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران  می توانند برای دستیابی به اهداف زیر شاخه های استانی تشکیل دهند. تعامل با مسئولان و کانونهای تأثیر گذار در سطح استان بهره برداری از توان و ظرفیتهای استان ارائه راه حل برای مسائل اختصاصی هر استان شناسایی نیروهای توانمند در سطح ...

آیین نامه تشکیل شاخه های استانی  انجمن  جراحان دهان، فک وصورت ایران

آیین نامه تشکیل شاخه های استانی

انجمن  جراحان دهان، فک وصورت ایران

اهداف :

ماده 1- شاخه های استانی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران  می توانند برای دستیابی به اهداف زیر شاخه های استانی تشکیل دهند.

  • تعامل با مسئولان و کانونهای تأثیر گذار در سطح استان
  • بهره برداری از توان و ظرفیتهای استان
  • ارائه راه حل برای مسائل اختصاصی هر استان
  • شناسایی نیروهای توانمند در سطح کشور
  • ارائه استانی آموزشها
  • سازماندهی همگرایانه فعالیت اعضاء در یک استان

ماده 2- هیات مدیره انجمن برای ساختار توزیع استانی  برحسب شهرستان استان و یا چند استان مجاور نمی توانند تصمیم گیرد . 

شرایط تشکیل :

ماده 3- شاخه استانی در نقاطی قابل تشکیل است که تعداد اعضای انجمن علمی در آن منطقه بیش از 8 نفر باشد.

ماده 4- معیار حضور اعضاء در نواحی مختلف اشتغال حرفه ای آنهاست .

تبصره : عضویت همزمان در دو شاخه استانی مجاز نیست .

ماده 5 -هیچیک از شاخه های استانی دارای پروانه مستقل از انجمن مرکزی نخواهند بود.فعالیت شاخه های استانی پس از برگزاری انتخابات و تایید هیات مدیره مرکزی میسر است .

ماده 6 -هر شاخه استانی شامل کلیه افراد شاغل در آن  استان بوده و باید یکنفر را به عنوان مسئول و رابط با انجمن مرکزی انتخاب نمایند.

ماده 7-انتخاب مسئوول و رابط  هر استان هر 3  سال یکبار در بازه  زمانی شش ماه پس از انتخابات انجمن مرکزی تکرار می شود . انتخابات شاخه های  استانی باید با اطلاع هیأت مدیره مرکزی برگزار شود.

تبصره : اگر مدت فعالیت شاخه های تازه تاسیس در زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره مرکزی انجمن کمتر از 3 سال باشد برا ی یکسان سازی برنامه انتخابات شاخه ها، حداکثر شش ماه پس از انتخابات مرکزی باید انتخابات آن شاخه ها  به صورت زود هنگام تکرار شود.

ماده 8-انتخاب مسئول و رابط  انجمنهای استانی پس از تایید هیأت مدیره مرکزی اعتبار دارد.

فعالیت  وظایف شاخه های

ماده9- فعالیت شاخه های استانی انجمن باید تابع  سیاستهای کلی و آیین نامه داخلی انجمن مادر باشد.

ماده 10- شاخه های استانی تنها محدود به همان استان خواهد بود و شاخه ها  در مناطق دیگر و فعالیتهای کشوری انجمن مداخله ای نخواهندداشت

ماده -11 شاخه های استانی انجمنهای علمی پزشکی وظایف  زیر را به عهده دارند.

الف : ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و شاخه های تشکیلاتی آن در استان

ب : انعکاس تصمیمهای انجمن مرکز به اعضای تحت پوشش استان  خود .

پ: شناسایی نیازهای محلی اعضا و ارائه راه حلهای محلی برای مشکلات ویژه استان 

ت : ارتباط با سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی ( نظیر شاخه جامعه دندانپزشکی و سایر انجمن های علمی پزشکی و دندانپزشکی همان استان و.....)

ث:  برگزاری دوره های آموزشی استانی با نظارت و تایید انجمن مادر 

ج:  نگهداری، به روز رسانی و ارسال اطلاعات اعضای شاخه  انجمن مادر

  • ماده 12- نشست مشترک مسئول و اعضاء شاخه های استانی و مرکزی لااقل یکبار در سال و همزمان با کنگره سالانه انجمن برگزار خواهد شد .
  • تبصره در صورتی که انجمن کنگره سالانه  ندارد توسط  هیأت مدیره یک کنگره که با تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت می کنند به عنوان محل و زمان دیدارهای سالانه تعیین می گردد.
  •  

امور مالی

ماده 13-  تشکیل شاخه استانی منوط به عضویت و پرداخت حق عضویت توسط اعضا به انجمن مادر می باشد.

14-کلیه عواید و مخارج مالی حاصل از فعالیت های علمی شاخه استانی باید با تائید و نظارت هیئت مدیره مرکزی انجام گرفته و در اختیار هیت مدیره مرکز می باشد.

ماده 15- در صورت انحلال شاخه استانی به هر دلیل ، منابع مالی و کلیه داراییهای شاخه باید به انجمن مرکزی منتقل گردد.

ماده 16- شاخه های استانی می توانند از الگوی سربرگ انجمن مرکزی با نام شاخه ،نشانی و شماره تماس دفتر استفاده نمایند و مجاز به استفاده از سربرگ مستقل نیستند .

ماده 17- مکاتبه مسئولان شاخه استانی انجمن باید محدود به همان استان باشد. شاخه های استانی مجاز به مکاتبه با سازمانها در سطح فرا منطقه ای نیستند. مکاتبه درون سازمانی با شاخه های دیگر مجاز است اما باید رو نوشت مکاتباب به انجمن مرکزی انعکاس داده شود.

ماده 18-شاخه های استانی می توانند فعالیتهای خود را در صفحه ویژه شاخه خود در سایت انجمن مادر انعکاس دهند. شاخه های استانی مجاز به راه اندازی سایت مستقل از انجمن مرکزی نیستند.

ماده 19 تصویر صورتجلسات شاخه های استانی پس از امضای اعضا باید بطور منظم به دفتر مرکزی انجمن ارسال شود.

ماده 20- شاخه های استانی مشخصات اعضای خود را باید بطور منظم در اختیار دفتر مرکزی انجمن قرار دهند.مالک عضویت نهایی ،عضویت در انجمن مادر و پرداخت حق عضویت سالانه به انجمن مرکزی و ثبت مشخصات افراد در دفتر مرکزی انجمن است .

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%